Księgowość i kadry

Oferujemy Państwu kompleksowe prowadzenie usług księgowych i rozliczeń z organami podatkowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  Z naszej oferty mogą skorzystać zarówno podmioty rozliczające się na uproszczonych zasadach (podatkowa książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) jak i przedsiębiorcy prowadzący księgi handlowe.  Przedsiębiorcom posiadającym pracowników oferujemy ponadto kompleksowe rozliczenia wynagrodzeń pracowników, obsługę deklaracji ZUS oraz prowadzenie dokumentacji kadrowej.

Pracujemy na programach mksięgowa i wfirma, dzięki czemu mają Państwo stały dostęp do swoich danych oraz do skanów dokumentów online.

W ramach prowadzenia usług księgowych oferujemy Państwu:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Ewidencja operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT z zastrzeżeniem postanowień §6.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • Rozliczanie podatku dochodowego.
 • Udzielanie wszelkich wyjaśnień organom kontrolnym.
 • Telefoniczne lub mailowe informowanie Zleceniodawcy o wysokości zobowiązań podatkowych przypadających z określonego tytułu na dany okres obrachunkowy.
 • Gromadzenia i przechowywania dokumentacji podatkowej i dokumentów źródłowych w sposób gwarantujący wykonanie obowiązków podatkowych oraz uniemożliwiający dostęp do nich niepowołanych osób trzecich, ich zniszczenie bądź uszkodzenie.
 • Wydawania prowadzonej dokumentacji i dokumentów źródłowych na każde żądanie Zleceniodawcy.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań podatkowych z zastrzeżeniem postanowień §6.
 • Obsługa systemu wynagrodzeń Zleceniodawcy wraz z dokonywaniem rozliczeń ZUS.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej Zleceniodawcy.